KVKK İlgili Kişi Başvurusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan haklarınıza ve bu hakların kullanım şekline tarafınıza yapılan Aydınlatma Metninden ulaşabilir, haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurarak aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle firmamıza iletebilirsiniz.

İadeli Taahhütlü Posta veya Noter Aracılığıyla Tebligat yoluyla ya da Şahsen yapılacak başvurularda;
Başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra zarfının/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru” yazarak Barbaros Mahallesi, Ak Zambak Sokak, UpHill Tower, B Kule, Kat: 13, Daire: 74, Ataşehir – İstanbul adresine başvurabilirsiniz.

Elektronik Posta yoluyla başvurularda;
Başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak info@ozanseymen.com adresine e-posta gönderebilirsiniz. E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru” yazılmalıdır.
Yapılacak başvurularda, başvuru sahibinin kimliğini belgelemesi zorunludur.
Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız, talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde tercihinize göre yazılı olarak veya elektronik ortam üzerinden yanıtlandırılacaktır.

Haklarınız nelerdir?
• Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

× WhatsApp